Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Η GDC Media Limited καθώς και όλα τα νόμιμα πρόσωπα ή οντότητες που ελέγχονται, είναι συνδεδεμένες ή βρίσκονται από κοινό έλεγχο από την GDC αναφέρονται συλλογικά ως “εμείς”, “μας”, “εμάς”  και “δικοί μας/δικά μας”.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC. Με την χρήση των ιστοτόπων της GDC συνανείτε με τους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, τότε δεν γίνεται δυνατή η χρήση των ιστοτόπων της GDC. Κατά την διακριτική μας ευχέρεια, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, μετατρέψουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα των όρων χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή το κρίνουμε ορθό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 15 με τίτλο “Τροποποιήσεις”.

2. Εξέταση

Αποδέχεστε πως οι όροι χρήσης αποτελούνται από λογικές και αξιόλογες εκτιμήσεις, την εφαρμογή και επάρκεια των οποίων αναγνωρίζετε. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αποδέχεστε πως αυτές οι εκτιμήσεις συνιστούν, χωρίς εξαίρεση, την χρήση των ιστότοπων της GDC και την λήψη δεδομένων, ηλεκτρονικών υλικών και πληροφοριών που βρίσκονται διαθέσιμα εντός ή μέσω των ιστοτόπων της GDC, την πιθανή αξιολόγηση, προβολή ή και χρήση των δικών σας Υποβολών (όπως περιγράφονται στην ενότητα 4 με τίτλο “Υποβολές) και την πιθανότητα δημοσίευσης ή προώθησης μέσω της αξιολόγησης, προβολής ή και χρήσης των δικών σας Υποβολών.

3. Περιορισμοί στην χρήση Υλικού

Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα υλικά που περιέχονται στους ιστότοπους της GDC αποτελούν ιδιοκτησία δική μας, των αδειοδοτών ή αδειούχων μας και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες και εμπορική παρουσίαση αποτελούν ιδιοκτησία δική μας, των αδειοδοτών ή αδειούχων μας. Ουδεμία πληροφορία, περιεχόμενο ή υλικό που βρίσκεται στους ιστότοπους της GDC ή σε οποιοδήποτε ιστότοπο ανήκει σε εμάς, λειτουργεί, αδειοδοτείται ή ελέγχεται από εμάς μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, αναρτηθεί ή να διανεμηθεί με κανέναν τρόπο, με μοναδική εξαίρεση την διατήρηση ενός αντιγράφου που μπορείτε να κατεβάσετε για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον (α) κρατήσετε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα και λοιπές ιδιοκτησιακές σημειώσεις, (β) δε κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στις πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικά, (γ) δεν χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικά με τρόπο που να υποδηλώνει συσχέτιση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τους ιστότοπους μας και (δ) δεν κατεβάζετε πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικά με σκοπό να αποφύγετε να κατεβάσετε μελλοντικά πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικά από οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC. Η χρήση των πληροφοριών, περιεχόμενων ή υλικών που βρίσκονται στους ιστότοπους της GDC δεν επιτρέπεται σε άλλους ιστότοπους ή περιβάλλον υπολογιστή.

Οι ιστότοποι της GDC προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση των ιστότοπων της GDC για οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα ή για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή βλάπτει εμάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα όπως καθορίζεται κατά την διακριτική μας ευχέρεια. 

4. Υποβολές

Εάν ακούσια ή εκούσια μας αποστείλετε ανεπιθύμητες υποβολές, είτε μας υποβάλλετε, αναρτήσετε ή στείλετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω των λειτουργιών ή δραστηριοτήτων των ιστοτόπων της GDC (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, παιχνιδιών, διαγωνισμών, προωθήσεων και Δημόσιων Φόρουμ (όπως ορίζονται στην ενότητα 6 με τίτλο “ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”)) πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, δεδομένα, κείμενο, μηνύματα, αρχεία, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό, μουσικές συνθέσεις (συμπεριλαμβανομένων στίχων), ηχογραφήσεις, αναρτήσεις, το δικό σας ή το όνομα κάποιου άλλου, ομοιώματα, φωνές, ονόματα χρηστών, προφίλ, ενέργειες, εμφανίσεις, παραστάσεις ή/και άλλες βιογραφικές πληροφορίες ή υλικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και συνδέσμους προς δεδομένα, κείμενα, αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό, μουσικές συνθέσεις (συμπεριλαμβανομένων στίχων) ηχογραφήσεις, αναρτήσεις, το δικό σας ή το όνομα κάποιου άλλου, ομοιώματα, φωνές, ονόματα χρηστών, προφίλ, ενέργειες, εμφανίσεις, παραστάσεις ή/και άλλες βιογραφικές πληροφορίες ή υλικό, ιστοτόπους ή άλλο υλικό (συλλογικά “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες”), μέσω τέτοιων λειτουργιών ή δραστηριοτήτων (αυτό το “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες”, σε συνδυασμό με όποιες ανεπιθύμητες υποβολές) μας δίνετε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης των εν λόγων Υποβολών για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε άδειας ή πληρωμής προς εσάς ή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή ασάφεια σχετικά με το εάν οποιοδήποτε “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες” αποτελεί Υποβολή, το εν λόγω “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες” θα θεωρείται οριστικά ως Υποβολή. Καμία Υποβολή δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας εκ μέρους μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη οποιασδήποτε Υποβολής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, με το παρόν παραχωρείτε σε εμάς (και στους δικαιοδόχους, διανομείς, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας), χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε άδειας ή πληρωμής από εσάς ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένα οριστικό, μη αποκλειστικό, αμετάκλητο, πλήρως αποζημιωμένο, ατελές, με δυνατότητα υποαδειοδότησης και μεταβίβασης άδεια παγκόσμιας χρήσης, επαναχρησιμοποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, εκτύπωσης, δημοσίευσης, προβολής, έκθεσης, διανομής, επαναδιανομής, αντιγραφής, φιλοξενίας, αποθήκευσης, προσωρινής αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, ευρετηρίασης, κατηγοριοποίησης, σχολιασμού, μετάδοσης, επεξεργασίας, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων με βάση τις εν λόγω Υποβολές, εν όλω ή εν μέρει, σε όλες τις μορφές μέσων και καναλιών που είναι τώρα γνωστές ή θα επινοηθούν στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ιστοτόπων της GDC και τρίτων μελών) για οποιονδήποτε και όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ειδήσεων, της διαφήμισης, της προώθησης, του μάρκετινγκ, της δημοσιότητας, του εμπορίου ή των εμπορικών σκοπών, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς και με ή χωρίς αναφορά ("Άδεια χρήσης Υποβολών"). Στο βαθμό που οι Υποβολές που υποβάλλονται από εσάς περιέχουν πρωτότυπα τραγούδια ή ηχογραφήσεις, δηλώνετε ότι είστε μέλος της ASCAP, της BMI, της SESAC ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας εταιρείας δικαιωμάτων εκτέλεσης και ότι όλες οι μουσικές συνθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των στίχων) που περιέχονται στις εν λόγω Υποβολές είναι διαθέσιμες για αδειοδότηση σε εμάς (και τους αδειούχους, διανομείς, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας) απευθείας από τις εν λόγω εταιρείες. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ανεξάρτητα από το αν είστε μέλος οποιασδήποτε κοινότητας δικαιωμάτων εκτέλεσης, με το παρόν μας παραχωρείτε (και στους δικαιοδόχους, διανομείς, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας) μια διαρκή, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια δημόσιας εκτέλεσης κάθε μουσικής σύνθεσης (συμπεριλαμβανομένων των στίχων) που περιέχεται στις εν λόγω Υποβολές. Στο βαθμό που ζητάμε Υποβολές μέσω λειτουργιών ή δραστηριοτήτων στους ιστότοπους της GDC (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, παιχνιδιών, κληρώσεων, διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών και δημόσιων φόρουμ (όπως ορίζονται στην ενότητα 6 με τίτλο "ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ")) που απαιτούν τη χρήση των έργων μας που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (εν όλω ή εν μέρει), σας χορηγούμε με το παρόν μια μη αποκλειστική άδεια να δημιουργήσετε παράγωγο έργο χρησιμοποιώντας τα έργα μας που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (εν όλω ή εν μέρει), με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η εν λόγω άδεια θα εξαρτάται από την εκχώρηση όλων των δικαιωμάτων σας στο έργο που δημιουργείτε σε εμάς (και στους αδειούχους, διανομείς, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας). Εάν τα εν λόγω δικαιώματα δεν εκχωρηθούν σε εμάς (και στους αδειούχους, διανομείς, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας), η άδειά σας για τη δημιουργία υλικού που χρησιμοποιεί τα έργα μας που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα (εν όλω ή εν μέρει) θα είναι άκυρη. Συναινείτε με την ανωτέρω παραχώρηση δικαιωμάτων, συναινέσεων, συμφωνιών και εκχωρήσεων, ανεξάρτητα από το αν οι Υποβολές σας χρησιμοποιούνται από εμάς ή όχι.

Με το παρόν μας διορίζετε ως αντιπρόσωπό σας με πλήρη εξουσιοδότηση να συνάπτουμε και να εκτελούμε οποιοδήποτε έγγραφο ή/και να κάνουμε οποιαδήποτε πράξη θεωρούμε κατάλληλη για να επιβεβαιώσουμε την παραχώρηση δικαιωμάτων, συναινέσεων, συμφωνιών, εκχωρήσεων και παραιτήσεων που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης. 

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Υποβολή που πραγματοποιείτε δεν γίνεται εμπιστευτικά και ότι καμία εμπιστευτική ή οικονομική σχέση δεν προορίζεται ή δημιουργείται μεταξύ εσάς και εμάς με οποιονδήποτε τρόπο. Στο βαθμό που υπάρχουν οποιαδήποτε "ηθικά δικαιώματα", "παρεπόμενα δικαιώματα" ή παρόμοια δικαιώματα στις Υποβολές και δεν ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς, συμφωνείτε να μην επιβάλλετε οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα σε εμάς ή στους αδειούχους, διανομείς, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας και θα εξασφαλίσετε την ίδια συμφωνία μη επιβολής από οποιονδήποτε άλλο μπορεί να κατέχει τέτοια δικαιώματα. 

Χωρίς να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Άδειας χρήσης Υποβολών ή οποιαδήποτε μελλοντική παραχώρηση δικαιωμάτων, συναινέσεων, συμφωνιών, εκχωρήσεων και παραιτήσεων που μπορεί να κάνετε σε σχέση με τις Υποβολές, με το παρόν επικυρώνετε οποιαδήποτε προηγούμενη παραχώρηση δικαιωμάτων, συναινέσεων, συμφωνιών, εκχωρήσεων και παραιτήσεων που κάνατε σε σχέση με τις Υποβολές που μας υποβάλατε.

5. Πληροφορίες εγγραφής και Ασφάλεια

Δέχεστε να παρέχετε, διατηρείτε και να ενημερώνετε τα αληθή, ακριβή και πλήρη προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την διαδικασία εγγραφής μας (“Πληροφορίες Εγγραφής”). Εάν μας παρέχετε πληροφορίες οι οποίες δεν πληρούν την ανωτέρω διάταξη, είτε προσφέρουν εύλογους λόγους ώστε να υποπτευθούμε κάτι αντίστοιχο, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας και να σας αρνηθούμε την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της GDC (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών).

Επιπλέον συναινείτε (α) να μας ενημερώνετε εγκαίρως μέσω της φόρμας που βρίσκεται στις εταιρικές μας σελίδες για κάθε περίπτωση μη εγκεκριμένης χρήσης ονομάτων χρήστη, κωδικών, άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, ή για κάθε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας που αντιλαμβάνεστε και αφορά ή σχετίζεται με οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC. Επιπλέον συμφωνείτε να κάνετε έξοδο από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. 

Αποποιούμαστε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες επί το σύνολο απώλειες και ζημιές που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση σας με την παρούσα ενότητα. 

6. Δημόσια Φόρουμ και Επικοινωνία

Ως “Δημόσιο Φόρουμ” νοείται μια περιοχή, ένας ιστότοπος ή μια λειτουργία που προσφέρεται ως μέρος οποιουδήποτε ιστοτόπου της GDC που επιτρέπει στους χρήστες ή επισκέπτες οποιουδήποτε ιστοτόπου της GDC να (α) υποβάλλουν, αναρτήσουν, προβάλλουν ή/και να παρακολουθήσουν “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες” ή/και να (β) επικοινωνούν, μοιράζονται ή να ανταλλάσουν “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες” με άλλους χρήστες ή/και επισκέπτες των ιστοτόπων της GDC και μέλη του γενικού κοινού, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, μιας περιοχής συνομιλίας (chat), ενός πίνακα μηνυμάτων, άμεσων μηνυμάτων, μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου, ενός περιβάλλοντος κοινωνικής κοινότητας, μιας σελίδας προφίλ, σελίδας συνομιλίας, λειτουργίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αναγνωρίζετε πως οτιδήποτε υποβάλετε σε έναν ιστότοπο της GDC μέσω οποιουδήποτε Δημόσιου Φόρουμ μπορεί να δρομολογηθεί μέσω των δικών μας διακομιστών ή τρίτων μερών για λογαριασμό μας στο διαδίκτυο και μπορεί να προβληθεί στο διαδίκτυο από το ευρύ κοινό και ως εκ τούτου δεν διατηρείτε καμία προσδοκία περί του απορρήτου όσον αφορά οποιαδήποτε τέτοια υποβολή. Αναγνωρίζετε πως τα Δημόσια Φόρουμ και οι λειτουργίες που παρέχονται εντός αυτών προορίζονται για δημόσια και όχι ιδιωτική επικοινωνία. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μοιράζεστε σε αυτά τα μέσα· οποιαδήποτε πληροφορία μοιράζεστε γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Θεωρείστε και θα συνεχίσετε να θεωρείστε ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες” έχετε υποβάλει ή/και βρίσκεται αναρτημένο από το όνομα χρήστη σας ή με άλλο τρόπο από εσάς σε κάθε Δημόσιο Φόρουμ καθώς και τις συνέπειες της υποβολής και δημοσίευσης του. Αναγνωρίζετε πως η χρήση του “Περιεχομένου δημιουργημένο από χρήστες” σε κάθε Δημόσιο Φόρουμ γίνεται με δική σας ευθύνη. Παραδείγματος χάριν, δεν κρινόμαστε υπεύθυνοι και δεν υποστηρίζουμε τις απόψεις, συμβουλές ή συστάσεις που δημοσιεύονται ή αποστέλλονται από χρήστες σε οποιοδήποτε Δημόσιο Φόρουμ και αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη που σχετίζεται με αυτές.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε, να αρνούμαστε την ανάρτηση, να αφαιρούμε ή να επεξεργαζόμαστε το “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες” ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν επιλέξουμε να ελέγξουμε το Περιεχόμενο που δημιουργείται από Χρήστες, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην ανάρτηση του εν λόγω περιεχομένου σε ένα Δημόσιο Φόρουμ, ώστε να επιτραπεί η διαδικασία αναθεώρησης. Εάν έχουμε ερωτήσεις σχετικά με το Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, για να επαληθεύσουμε ότι είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι έχετε λάβει την άδεια να δημοσιεύσετε το υλικό.

Όταν συμμετέχετε σε ένα Δημόσιο Φόρουμ, μην υποθέτετε ποτέ ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως είναι, ότι γνωρίζουν όσα λένε πως γνωρίζουν ή ότι ανήκουν σε ομάδες που ισχυρίζονται πως ανήκουν. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε ένα Δημόσιο Φόρουμ ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστες και είναι λάθος ιδέα να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης συναλλαγών ή λήψης επενδυτικών αποφάσεων, βασιζόμενοι αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό σε πληροφορίες που δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες και περιέχεται σε ένα Δημόσιο Φόρουμ, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συναλλαγή, επένδυση ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση που λαμβάνεται ή ενέργεια που πραγματοποιείται ή δεν πραγματοποιείται βάση τέτοιων πληροφοριών ή περιεχομένου.

Η ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση και να περιηγείστε στο Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες σε ένα Δημόσιο φόρουμ ή/και να υποβάλλετε ή/και να δημοσιεύετε Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες σε ένα Δημόσιο φόρουμ ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένους ηλικιακούς περιορισμούς ή/και σχετικές διαδικασίες που ενδέχεται να αναθεωρήσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οποιοιδήποτε τέτοιοι ηλικιακοί περιορισμοί και διαδικασίες θα δημοσιεύονται κατά περίπτωση στο Δημόσιο Φόρουμ.

7. Εσωτερικοί κανόνες

Ακολουθεί η λίστα των εσωτερικών κανόνων που εφαρμόζονται στους ιστότοπους της GDC. Με την χρήση κάθε ιστοτόπου της GDC αποδέχεστε πως:

Δεν μπορούμε και δεν διαβεβαιώνουμε ότι οι άλλοι χρήστες συμμορφώνονται ή θα συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες Εσωτερικούς Κανόνες ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης και, μεταξύ εσάς και εμάς, αναλαμβάνετε με το παρόν κάθε κίνδυνο βλάβης ή τραυματισμού που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης.

Στο βαθμό που οποιαδήποτε λειτουργία σε έναν ιστότοπο της GDC απαιτεί την υποβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας για την αποστολή κάρτας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος, πρέπει να παρέχετε την πραγματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον πραγματικό αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, ανάλογα με την περίπτωση, και συμφωνείτε με το παρόν να το κάνετε. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επιχειρηματική χρήση, "επαναποστολή" ή άλλη εφαρμογή μεγάλου όγκου. Δεν επιτρέπεται η αποστολή καρτών, e-mail ή μηνυμάτων με τη χρήση αυτοματοποιημένου προγράμματος. Οι ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματα μέσω κινητού δεν επιτρέπεται να περιέχουν ακατάλληλη γλώσσα ή εικόνες ή υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων) ή να ενθαρρύνουν παράνομες δραστηριότητες. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην παραδίδουμε ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα κινητής τηλεφωνίας που παραβιάζουν αυτές τις οδηγίες.

8. Δικαιώματα Αφαίρεσης Περιεχομένου

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά αποποιούμαστε κάθε υποχρέωση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες από οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC (α) που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Εσωτερικών Κανόνων) και (β) να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε κλήτευση, εντολή ή να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αξιωματούχους επιβολής του νόμου σχετικά με την ταυτοποίηση οποιουδήποτε χρήστη που φέρεται να χρησιμοποιεί έναν ιστότοπο της GDC κατά παράβαση του νόμου. Εάν το κρίνουμε σκόπιμο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε αρχείο οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες και να παραδώσουμε όλο ή μέρος αυτού σε αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου.

9. Περιεχόμενο που συνδέεται με ιστότοπους της GDC

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως όταν βρίσκεστε σε έναν ιστότοπο της GDC, ενδέχεται να οδηγηθείτε σε άλλους ιστότοπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας. Υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους από σελίδες στους ιστότοπους της GDC που σας οδηγούν εκτός της υπηρεσίας μας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε ένα διαφημιστικό μπάνερ ή σε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης, το κλικ μπορεί να σας μεταφέρει εκτός της ιστοσελίδας της GDC. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους από διαφημιστές, χορηγούς και συνεργάτες περιεχομένου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το λογότυπό μας ως μέρος μιας σχέσης αμοιβαίας διαφήμισης. Αναγνωρίζετε ότι όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που εγκαταλείπει τον ιστότοπο της GDC, ο ιστότοπος στον οποίο θα καταλήξετε δεν ελέγχεται από εμάς και ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου. Κάνοντας κλικ σε συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους εν λόγω ιστότοπους. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε συνδέσμους από ιστότοπους τρίτων μερών προς οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC, αν και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο των ιστότοπων που περιλαμβάνονται σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους μας. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη συνάφεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του υλικού που περιέχεται σε ιστότοπους που παρατίθενται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή συνδέονται με άλλο τρόπο με έναν ιστότοπο της GDC.

10. Αποποίηση ευθύνης

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ GDC ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ GDC (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ GDC Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ GDC, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΕΣ, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ GDC, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υλικών που βρίσκονται σε ιστότοπους που συνδέονται με ή από οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι από οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε από ιστότοπο τρίτου μέρους που συνδέεται με ή από οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC ή από πληροφορίες, περιεχόμενο ή υλικά τρίτων που περιέχονται στους ιστότοπους μας (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες και περιέχεται σε δημόσια φόρουμ). Δεν εγκρίνουμε κανένα από τα εμπορεύματα, ούτε έχουμε λάβει μέτρα για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας, περιεχομένου ή υλικού που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους. Δεν δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, του περιεχομένου ή του υλικού (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) που ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με το παρόν παραιτείστε αμετάκλητα από κάθε αξίωση εναντίον μας σε σχέση με τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και το υλικό που περιέχονται στις τοποθεσίες μας (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες), σε τοποθεσίες τρίτων, καθώς και από οποιεσδήποτε πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που παρέχετε σε αυτές τις τοποθεσίες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών πληροφοριών). Σας συνιστούμε να κάνετε οποιαδήποτε έρευνα θεωρείτε απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή μη ηλεκτρονική συναλλαγή με οποιοδήποτε από αυτά τα τρίτα μέρη.

11. Αποζημίωση 

Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των ονομάτων χρήστη,των κωδικών πρόσβασης και των λογαριασμών σας, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των λογαριασμών σας. Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε εμάς, τους δικαιοπαρόχους, τους αδειούχους, τους διανομείς, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες μας, καθώς και τους αντίστοιχους μεταπωλητές, διανομείς, παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές κάθε μιας από τις παραπάνω οντότητες, καθώς και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, ιδιοκτήτες, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εκπροσώπους και εκχωρητές όλων των παραπάνω οντοτήτων (συλλογικά, τα "Αποζημιωθέντα Μέρη") από και έναντι όλων των απωλειών, ζημιών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων διακανονισμού και τυχόν νομικών ή άλλων αμοιβών και εξόδων για τη διερεύνηση ή υπεράσπιση οποιωνδήποτε αγωγών ή απειλούμενων αγωγών) που υπέστησαν τα Αποζημιωθέντα Μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων όρων χρήσης ή αξιώσεις που προκύπτουν από τους λογαριασμούς σας. Θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεργαστείτε μαζί μας στην υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να προσλάβουμε ξεχωριστό δικηγόρο και να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς.

12. Περιορισμοί Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ) ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ (Α) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ GDC Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή (Β) ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΙΤΕ ONLINE ΕΙΤΕ OFFLINE, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ GDC Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, Ή ΤΑ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ GDC.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΌ ΠΡΗΞΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΙΤΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ, ΤΑΡΑΧΕΣ, ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ή ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ Ή ΞΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΌ ΕΜΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΜΑΣ, Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ (Α) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ GDC ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ Ή (Β) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ GDC ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΕΓΚΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟ.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

13. Θέματα δικαιοδοσίας και τόπου διεξαγωγής

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αγωγή με βάση το νόμο ή τη δικαιοσύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους χρήσης θα κατατίθεται και ότι ο κατάλληλος τόπος διεξαγωγής της δίκης θα βρίσκεται μόνο σε δικαστήρια που βρίσκονται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, και με το παρόν συναινείτε και υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς της εκδίκασης οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής. Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες, το περιεχόμενο ή το υλικό σε οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν ιστότοπο της GDC το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των εφαρμοστέων τοπικών νόμων.

14. Αναθεωρήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να προσθέτουμε ή να διαγράφουμε τμήματα των παρόντων όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους παρόντες όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της GDC μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης θα σημαίνει και θα αποτελεί τη συναίνεσή σας και την αποδοχή των αναθεωρημένων όρων χρήσης.

15. Τερματισμός

Οι όροι χρήσης ισχύουν μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, διακόπτοντας τη χρήση όλων των ιστότοπων της GDC και καταστρέφοντας όλα τα υλικά που αποκτήσατε από οποιονδήποτε και όλους τους εν λόγω ιστότοπους καθώς και όλη τη σχετική τεκμηρίωση και όλα τα αντίγραφα και τις εγκαταστάσεις τους, είτε αυτά έγιναν βάσει των παρόντων όρων χρήσης είτε διαφορετικά.

Μπορούμε να τερματίσουμε αμέσως τους παρόντες όρους χρήσης σε σχέση με εσάς (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής σας σε όλες τις τοποθεσίες της GDC) χωρίς αιτία και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Μετά τον τερματισμό, πρέπει να σταματήσετε τη χρήση όλων των ιστότοπων της GDC και να καταστρέψετε όλα τα υλικά που αποκτήσατε από τους εν λόγω ιστότοπους και όλα τα αντίγραφά τους, είτε αυτά έγιναν βάσει των παρόντων όρων χρήσης είτε διαφορετικά.

Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική που προβλέπει τον τερματισμό, σε κατάλληλες περιστάσεις, των χρηστών που παραβιάζουν κατ' επανάληψη τα πνευματικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να επιζήσουν τον τερματισμό των παρόντων όρων χρήσης, θα επιζήσουν έναν ενδεχόμενο τερματισμό.

16. Γενικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να ισχύουν οποιεσδήποτε αρχές σύγκρουσης νόμων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες όρους χρήσης και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους μας δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από την εν λόγω διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη, και η παράλειψη μας να διεκδικήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη βάσει των παρόντων όρων χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ GDC ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

17. Ειδοποίηση και διαδικασία υποβολής αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Μπορούμε να ειδοποιήσουμε τους χρήστες μας για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω γενικής ειδοποίησης σε οποιονδήποτε ιστότοπο της GDC, με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που περιλαμβάνεται στα αρχεία μας ή με γραπτή ανακοίνωση που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου στη φυσική διεύθυνση του χρήστη που περιλαμβάνεται στα αρχεία μας. Εάν λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση, μπορείτε να παράσχετε αντι-ειδοποίηση εγγράφως στον καθορισμένο αντιπρόσωπο στην αρχική ειδοποίηση που περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες. Για να είναι αποτελεσματική, η αντι-ειδοποίηση πρέπει να είναι γραπτή ανακοίνωση που να περιλαμβάνει τα εξής:

18. Εκδόσεις γλωσσών

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης της παρούσας πολιτικής στα ελληνικά και οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλόφωνη έκδοση.