Integritetspolicy

POLICY FÖR SEKRETESS OCH COOKIES

GDC Media Limited, ettdotterbolag till Gambling.com Group Limited (Nasdaq: GAMB) (”GAMB”), äger de webbplatser somdrivs av och på uppdrag av koncernen.

Termerna ”GDC”,”vi”, ”oss”, “vår” eller ”våra” avser kollektivt GAMB och dessnuvarande och framtida dotterbolag (”Koncernmedlemmar”).

GDC Media Limited har licensierat driften av vissa GDC:s webbplatser påvissa geografiska platser till andra koncernmedlemmar, inklusive:

(a) AllaGDC-webbplatser som är verksamma i USA till GDC America Inc., ett dotterbolag tillGAMB.

(b) vissa GDC-webbplatser som verkar i USA tillRoto Sports, Inc., ett GAMB-dotterbolag, under en underlicens från GDC America;och

(c) vissa GDC-webbplatser som är verksamma överhela världen (exklusive USA), till NDC Media Limited, ett GAMB-dotterbolag.

Denna Sekretess- och Cookies Policy (”Policy”) beskriver praxis för GDC Media Limited, inklusive de gruppmedlemmar som är involverade idriften av GDC:s webbplatser på olika geografiska platser och de rättigheteroch val som är tillgängliga för enskilda personer när det gällerPersonuppgifter.

1. SYFTET MED DENNA POLICY

GDC respekterar dinintegritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Personuppgifteravser all information som hänför sig till en identifierbar individ. Detomfattar inte uppgifter där förmågan att identifiera en individ har tagits bort(anonyma uppgifter).

Denna policy beskriverrättigheter och val avseende dina personuppgifter. Det är viktigt att du läserpolicyn noggrant. Om du har några frågor om denna policy, inklusive eventuellaförfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta ossmed hjälp av uppgifterna nedan.

Vi kan ändra dennapolicy efter behov för vissa GDC-tjänster och följa lokala lagar ochförordningar runt om i världen, till exempel genom att tillhandahållakompletterande information i vissa länder. Detta integritetsmeddelande gällerinte för GDC:s behandling av personalens personuppgifter, såsom anställda ochentreprenörer.

Vi tillhandahållerockså viktig ytterligare information här som endast är tillämplig på enskildapersoner som befinner sig inom Europeiska unionens medlemsstater, länder iEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz (gemensamtkallat ”Europa” eller ”Europeiska”) och för enskilda personeri delstaten Kalifornien, USA:

Våra webbplatser kaninnehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program ochapplikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningarkan du tillåta att tredje part samlar in, använder eller på annat sätt hanterardata om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvararinte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar någon av våra webbplatserrekommenderar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

2. DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar inpersonuppgifter om individer från olika källor som beskrivs nedan. Itillämpliga fall anger vi om och varför enskilda personer måste förse oss medpersonuppgifter samt konsekvenserna av att inte göra det. Vi kan samla in,använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig (”Personuppgifter”) som vi har grupperatenligt följande:

Personlig information” innehåller allinformation som du kan identifieras med personligen, inklusive ditt namn,efternamn, e-postadress, telefonnummer eller mobilnummer.

Profildata” innehåller ettanvändarnamn, lösenord och en profilbild som en individ kan etablera och laddaupp på en av våra webbplatser eller mobilapplikationer, tillsammans med annaninformation som en individ anger i sin kontoprofil;

“Finansiella kontouppgifter” omfattarbetalkortsuppgifter eller bankkontouppgifter;

Rekryteringsprocessdata” omfattar CVoch personliga brev för en arbetssökande och anteckningar som gjorts under dinrekryteringsprocess avseende en jobbansökan och intervju med en arbetssökande;Övrig information från en jobbsökande, såsom yrkesmässiga referenserfärdigheter, utbildnings- och arbetshistoria samt annan information av den typsom finns i ett CV eller personligt brev;

Teknisk data” omfattar IP-adress(internetprotokoll), webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats,operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för attkomma åt våra webbplatser;

Användningsdata” innehåller information om hur du använder vårawebbplatser.

Vi kan ocksåsamla in, använda och dela ”Aggregerade data” såsom statistiska ellerdemografiska uppgifter för alla ändamål. Aggregerade uppgifter kan härledasfrån dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifterenligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar dinidentitet.

Vi samlar inte in någon information om din ras, etnicitet,religiösa eller filosofiska övertygelser, sexuell läggning, politiska åsikter,fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa samt genetisk och biometriskdata. Men om du söker jobb hos oss samlar vi in information om fällande domaroch brott.

Vi samlar automatiskt in teknisk dataoch användningsdata. Om du använder en mobil enhet samlar vi in data somidentifierar din mobila enhet, enhetsspecifika inställningar och egenskaper,appkrascher och annan systemaktivitet.

3. INSAMLING AVPERSONUPPGIFTER

Vi kan använda olika metoder för att samla indata från och om dig, inklusive följande:

Generellt kanvåra webbplatser nås och användas utan registrering och utan att behöva tillhandahållaoss några personuppgifter (personuppgifter, profildata och/ellerrekryteringsprocessdata). Du kan välja att få information om kampanjer,bonusar, spel, tips och strategi genom att prenumerera på vår e-postlista genomatt ange din e-postadress. Du kan när som helst välja att inte ta emot sådankommunikation genom att meddela oss eller klicka på knappen ”avslutaprenumerationen” i något av våra e-postmeddelanden till dig. Om du kontaktaross, antingen via e-post, kontaktformulär eller i andra skrifter, kan vibehålla en kopia av den korrespondensen. Vi kommer inte att dela dinapersonuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte såvida du inte har gettoss ditt uttryckliga samtycke till att göra det.

4. ANVÄNDNING AVPERSONUPPGIFTER

Vi kan användadina personuppgifter i syfte att:

Tillhandahållavåra tjänster, vilket kan innefatta:

Förforskning och utveckling

Vi använder deninformation vi samlar in för våra egna forsknings- och utvecklingssyften,vilket inkluderar:

Marknadsföring

Vi kan komma attanvända dina personuppgifter för att skapa en uppfattning om vilka tjänster vitror att du vill eller behöver eller vad som kan vara av intresse för dig.

Vi kan komma attkontakta dig med marknadsföringskommunikation med hjälp av de personuppgiftersom du har tillhandahållit oss om du aktivt har uttryckt ditt intresse för attutnyttja våra tjänster eller har utnyttjat våra tjänster och, i vilket fall somhelst, du inte har valt att inte ta emot den marknadsföringen, i denutsträckning som tillåts av tillämplig lag.

Du kan be oss att slutaskicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att kontakta ossmed hjälp av uppgifterna nedan eller klicka på länken för att avanmäla dig somingår i varje marknadsföringsmeddelande.

Om du väljer att inteta emot våra marknadsföringsmeddelanden fortsätter vi att utföra våra andrarelevanta aktiviteter med hjälp av dina personuppgifter, inklusive att skickameddelanden som inte är marknadsföring.

Hanteringav vår rekrytering och behandling av anställningsansökningar

Vi behandlarpersonuppgifter, till exempel information som lämnas till oss i en jobbansökan,för att underlätta vår rekryteringsverksamhet och behandlaanställningsansökningar, till exempel genom att utvärdera en jobbsökande för enanställningsverksamhet och övervaka rekryteringsstatistik.

Följerlagen

Vi använder dinapersonuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och lämpligt för att följagällande lagar, lagliga förfrågningar och juridiska processer, till exempel föratt svara på stämningar eller förfrågningar från myndigheter.

Efterlevnad,bedrägeribekämpning och säkerhet

Vi använder dinapersonuppgifter när vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt för att (a)genomdriva de villkor som styr våra tjänster; (b) skydda våra rättigheter,integritet, säkerhet eller egendom och/eller dina eller andras; och (c) skydda,utreda och avskräcka från bedräglig, skadlig, obehörig, oetisk eller olagligverksamhet.

Medditt samtycke

I vissa jurisdiktionerkan tillämplig lag kräva att vi begär ditt samtycke till att använda dinapersonuppgifter i vissa sammanhang, till exempel när vi vill skicka vissamarknadsföringsmeddelanden till dig. Om vi begär ditt samtycke till att användadina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst pådet sätt som anges när vi begärde samtycke eller genom att kontakta oss. Om duhar samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från våratredjepartspartners kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta dessapartners direkt.

Skapaanonyma data

Vi kan skapa anonymauppgifter från dina personuppgifter och andra personer vars personuppgifter visamlar in. Vi gör personuppgifter till anonyma uppgifter genom att exkluderainformation som gör uppgifterna personligt identifierbara för dig och använder dessaanonyma uppgifter för våra lagliga affärssyften.

5. TILL VEM TILLHANDAHÅLLER VI PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina uppgifter till följande parter:

Gruppmedlemmar

Vi kan lämna ut dinapersonuppgifter till andra gruppmedlemmar för ändamål som överensstämmer meddenna policy.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjeparter för att administrera och tillhandahålla tjänster å våra vägnar (t.ex.tredje part som tillhandahåller kundsupport, tredje parter som vi anlitar föratt vara värd för, hantera, underhålla och utveckla våra webbplatser, mobilaapplikationer och IT-system och tredje parter som hjälper oss att hanterabetalningar). Dessa tredje parter får endast använda din information enligtinstruktioner från oss och på ett sätt som är förenligt med denna policy. Dessatredje parter är förbjudna att använda eller lämna ut din information för någotannat syfte.

Deltagarei transaktionsbearbetningskedjan

Vi kan dela dinapersonuppgifter med företag i transaktionsbearbetningskedjan i samband medbehandlingen av en betalningstransaktion, såsom handlare, banker eller andrakortutfärdare, kortföreningar, betalnätoperatörer och deras medlemmar.

Professionellarådgivare

Vi kan komma att lämnaut dina personuppgifter till professionella rådgivare, såsom advokater,bankirer, revisorer och försäkringsgivare, vid behov, inom ramen för deprofessionella tjänster som de tillhandahåller oss.

Efterlevnadav lagar och brottsbekämpning; Skydd och säkerhet

GDC kan lämna utinformation om dig till myndigheter eller brottsbekämpande tjänstemän ellerprivata parter enligt vad som krävs enligt lag, och lämna ut och använda sådaninformation som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga för att (a) följatillämpliga lagar och lagliga förfrågningar och rättsliga processer, tillexempel för att svara på stämningar eller förfrågningar från myndigheter; (b)genomdriva de villkor som styr våra tjänster; (c) skydda vår rättighet, integritet,säkerhet eller egendom och/eller dina eller andras; och (d) skydda, utreda ochavskräcka från bedräglig, skadlig, obehörig, oetisk eller olaglig verksamhet.

6. DATASÄKERHETOCH LAGRING

Vi har vidtagitlämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifteroavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras elleravslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till deanställda, agenter, entreprenörer,dotterbolag och andra tredje parter som har ett affärsbehov att ta del avdem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt vårainstruktioner, och de omfattas av en tystnadsplikt. Vi har infört kommersielltrimliga förfaranden för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenteroch kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om ett brott där vienligt lag är skyldiga att göra det.

Vi kommer att behandla och lagrarelevanta personuppgifter så länge det är nödvändigt eller obligatoriskt föratt uppfylla våra lagliga, avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheteroch/eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7. DINARÄTTIGHETER OCH VAL

I det här avsnittetbeskriver vi vilka rättigheter och val som är tillgängliga för alla användare.Användare som befinner sig i Europa kan läsa ytterligare information om sinarättigheter i punkt 8 nedan.

Marknadsföringskommunikation

Du kan be oss att slutaskicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att kontakta osseller klicka på länken för att avanmäla dig som ingår i varjemarknadsföringsmeddelande. Du kan fortsätta att få tjänstrelaterade och andrameddelanden som inte är marknadsföring.

Väljaatt inte tillhandahålla dina personuppgifter

Om vi begärpersonuppgifter direkt från dig behöver du inte lämna dem till oss. Om dubestämmer dig för att inte lämna den begärda informationen kan vi under vissaomständigheter inte kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kanske tillexempel inte kan behandla din transaktion.

Åtkomsttill, modifiering eller radering av din information

I vissa jurisdiktionerkan tillämplig lag ge enskilda personer rätt att få tillgång till, ändra ellerradera sina personuppgifter. Du kan kontakta GDC direkt för att begära tillgångtill, ändra eller radera din information. Vi kanske inte kan ge tillgång till,ändra eller radera din information under alla omständigheter.

Klagomål

Om du har ett klagomålangående vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårtdataskyddsombud med hjälp av kontaktinformationen nedan. Vi begär att ettklagomål görs skriftligen. Ange information om ditt problem eller klagomål såatt vi kan undersöka det. Vi kommer att avgöra om vi ska vidta åtgärder somsvar på ditt klagomål, vilket, om vi gör det, kan innefatta internadiskussioner med relevanta företagsrepresentanter. Vi kan kontakta dig förytterligare information eller förtydligande om ditt problem eller klagomål. Vikommer att kontakta dig för att informera dig om vårt svar på ditt klagomål. Dukan också ha rätt att lämna in ett klagomål till en nationell eller lokaltillsynsmyndighet.

8. YTTERLIGAREINFORMATION TILL EUROPEISKA ANVÄNDARE

Personuppgiftsansvarig

GDC ärpersonuppgiftsansvarig för den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och andra tillämpligadataskyddslagar. Detta innebär att GDC är huvudansvariga för att ta hand omdina personuppgifter och denna Policy avgör medlen och syftena med behandlingenav personuppgifter.

Rättsligagrunder för behandling

Vi är skyldiga att informeradig om de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter, vilkabeskrivs i tabellen nedan. Om du har frågor om den rättsliga grunden för hur vibehandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataprotection@gdcgroup.com.

Bearbetningssyfte
Rättslig grund
Tillhandahålla våra tjänster
Bearbetning är nödvändig för att fullgöra det avtal som reglerar vårt tillhandahållande av tjänsterna.
● Marknadsföring
● För forskning och utveckling
● För att hantera vår rekrytering och behandla anställningsansökningar
● För efterlevnad, bedrägeribekämpning och säkerhet
● Skapa anonyma data
Dessa bearbetningsaktiviteter utgör våra legitima intressen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag).
För att följa lagen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
Med ditt samtycke Behandlingen baseras på ditt samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke har du rätt att återkalla det när som helst på det sätt som anges när vi samlar in dina uppgifter eller genom att kontakta oss på dataprotection@gdcgroup.com

Användningför nya ändamål

Vi kan använda dinapersonuppgifter av skäl som inte beskrivs i denna Policy där det är tillåtetenligt lag och anledningen är förenlig med det syfte för vilket vi samlat indem.

Hurlänge kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi kommer att användadina personuppgifter så länge som nödvändigt baserat på varför vi samlat in democh vad vi använder dem till. Detta kan innefatta vårt behov av att uppfyllaett juridiskt, regelverks-, bokförings- eller rapporteringskrav.

För att fastställalämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn tillpersonuppgifternas storlek, art och känslighet, den potentiella risken förskada vid obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, desyften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessaändamål på andra sätt och de tillämpliga rättsliga kraven.

I allmänna termerkommer vi att behålla dina personuppgifter under hela din inblandning/engagemangmed oss och så länge som rimligen är nödvändigt efteråt. Det finns också vissatyper av uppgifter som enligt lag måste bevaras under en viss tid.

Dinaindividuella juridiska rättigheter

Du har rätt attfå tillgång till, rätta, radera, begränsa dinapersonuppgifter, portabilitet av personuppgifter och att invända motbehandlingen av dina personuppgifter, enligt de villkor och begränsningar somanges i kapitel III i GDPR enligt följande:

I de två första fallensom anges ovan har du dock fortfarande rätt att få mänsklig inblandning i frågaom beslutet, att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

Om du har någrafrågor om denna policy eller vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan,vänligen kontakta oss på dataprotection@gdcgroup.com.

Vi kan behöva begäraspecifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet ochsäkerställa att du har rätt att utöva en rättighet avseende dinapersonuppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa attpersonuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emotdem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information isamband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Det kan finnasjuridiska eller andra skäl till att vi inte kan eller inte är skyldiga attuppfylla en begäran om att utöva dina rättigheter. Vi kommer att användatillgängliga lagliga undantag för dina individuella rättigheter i denutsträckning det är lämpligt. Om vi avböjer din begäran kommer vi att berättavarför, med förbehåll för juridiska begränsningar.

Du har också rätt attnär som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (för merinformation finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

9. INFORMATION FÖR BOENDE IKALIFORNIEN

Vi är skyldiga enligtCalifornia Consumer Privacy Act of 2018 (”CCPA”)att förse boende i Kalifornien med information om hur vi samlar in, använderoch delar deras personuppgifter och om de rättigheter och val vi erbjuderinvånare i Kalifornien när det gäller vår hantering av Personuppgifterna.

Dinasekretessrättigheter i Kalifornien

Som invånare iKalifornien har du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är dockinte absoluta, och vi kan avböja din begäran som tillåts av CCPA.

Hur du utövar dinarättigheter

Du kan utöva dina sekretessrättigheter i Kalifornien enligtföljande:

 

Rätt till information, tillgång och radering

Du kan begära att få utöva dina rättigheter angående uppgifter, åtkomst och radering genom att:**

Försäljning av personuppgifter

Vi säljer inte dinapersonuppgifter till tredje part enligt definitionen i CCPA.

Personuppgifter som vi samlar in, använder ochdelar

Tabellen nedansammanfattar vilka data vi kan samla in eller vilka uppgifter som kan hasamlats in från invånare i Kalifornien under de senaste 12 månaderna föreikraftträdandet av denna policy.

Observera attkategorierna och exemplen i nedanstående förteckning är de som definieras iCCPA. Detta betyder inte att alla exempel på denna kategori av personuppgifterfaktiskt samlades in av GDC, men återspeglar vår goda tro såvitt vi vet att endel av den informationen från den tillämpliga kategorin kan ha samlats in ochkan samlas in. Exempelvis skulle vissa kategorier av personuppgifter endastsamlas in om du lämnade sådana personuppgifter direkt till oss.

Kategorier av information vi samlar in
Dataelement inom kategorin
Samlar vi in denna information? Delar vi denna information för affärsändamål?
Identifierare
Riktigt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, kundnummer, e-postadress, kontonamn, andra liknande identifierare. Ja
Nej
Online-identifierare
En online-identifierare eller annan beständig identifierare som kan användas för att känna igen en person, familj eller enhet, över tid och mellan olika tjänster, inklusive men inte begränsat till, en enhetsidentifierare; en Internetprotokolladress; cookies; beacons; pixeltaggar; mobila annonsidentifierare eller liknande Teknik; kundnummer; unikt pseudonym eller användaralias; telefonnummer eller andra former av beständiga eller probabilistiska identifierare (dvs. identifiering av en person eller en produkt med en grad av säkerhet som är mer sannolik än inte) som kan användas för att identifiera en viss person eller enhet. Ja
Nej
Skyddad klassificering
Ras, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, ålder
Ålder möjlig
Nej
Affärsinformation
Register över personlig egendom, produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller andra inköp eller konsumerande historier eller tendenser
Nej
Nej
Biometrisk information
En individs fysiologiska, biologiska eller beteendemässiga egenskaper, inklusive DNA, som kan användas, var för sig eller i kombination med varandra eller med andra identifierande uppgifter, för att fastställa en persons identitet. Biometrisk information omfattar, men är inte begränsat till, bilder av iris, näthinnan, fingeravtryck, ansikte, hand, handflata, venmönster och röstinspelningar, från vilka en identifieringsmall, till exempel ett ansiktstryck, en minutiae-mall eller ett röstavtryck kan extraheras, och tangenttryckningsmönster eller rytmer, gångmönster eller rytmer och sömn-, hälso- eller träningsdata som innehåller identifierande information.
Nej
Nej
Internet- eller nätverksinformation
Webbhistorik, sökhistorik och information om en konsuments interaktion med en webbplats, ett program eller en annons på Internet. Ja
Ja
Geolokaliseringsdata
Exakt placering, t.ex. härledd från GPS-koordinater eller telemetridata. Ja
Ja
Yrkes- eller anställningsinformation
Information om en persons nuvarande, tidigare eller framtida anställning eller yrkeserfarenhet (t.ex. arbetshistorik, resultatutvärderingar) och utbildningsbakgrund. Möjligt
Nej
Finansiell information
Bankkontonummer, betal- eller kreditkortsnummer, försäkringsnummer och annan finansiell information. Ja
Ja
Medicinsk information
Personlig information om en persons hälsa eller hälso- och sjukvård, inklusive sjukförsäkringsinformation. Nej
Nej

 

10. INFORMATION OM COOKIES

Cookies är små bitar avdata som lagras på din dator som kommer ihåg vad du anger när du surfar på enwebbplats. För mer information om cookies och hur de fungerar, besök:www.aboutcookies.org.

Vi använder cookies föratt förbättra vår tjänst och för att förbättra din användarupplevelse, tillexempel för att visa dig den mest relevanta informationen när du återvändertill vår webbplats.

När vi använder cookiesbehandlar vi vanligtvis inte någon information som identifierar en användarepersonligen. Genom att använda våra webbplatser samtyckerdu till att vi använder cookies. Du kan när som helst hantera cookieanvändning,inaktivera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar.Hjälpfunktionen i din webbläsare bör ge dig rätt information.

Mer information om hurdu avaktiverar eller raderar cookies finns nedan samt på https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/.

Vissa webbläsare tillhandahåller hjälpsammacookieguider:

Dessutomerbjuder Google Analytics egna alternativ för att välja bort:

När det gäller mobilaenheter kan det vara nödvändigt att läsa enhetens bruksanvisning för atthantera cookies effektivt. Begränsning av cookies kan påverka funktionalitetenpå våra webbplatser.

TYPER AV COOKIES
Vi kan använda cookies för olika ändamål och med olika funktioner.

Viktiga cookiesär nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera effektivt. De hjälper tillatt göra våra webbplatser användbara genom att aktivera grundläggandefunktioner som sidnavigering och tillgänglighet till säkra områden på vårawebbplatser. Cookies av detta slag kan också användas för att skydda ochpåskynda våra webbplatser av säkerhetsskäl och för att identifiera vårabetrodda besökare. De kan filtrera robotar och skilja dem från legitimaanvändare, vilket förhindrar all form av spamaktivitet på våra webbplatser.

Medpreferenscookies kan våra webbplatser komma ihåg information som ändrar hurvåra webbplatser beter sig eller ser ut. De kan också användas för atttillhandahålla tjänster som du har begärt.

Analyscookiesanalyserar information om hur våra webbplatser används. Analyscookies kanbearbeta information om antalet besökare på våra webbplatser, var besökarna påvåra webbplatser kom ifrån, vilka sidor de besöker, scrollningsaktiviteter,nedladdningar, information om användaragenter, tid som spenderas på vårawebbplatser och ungefärlig geolokalisering av en enhet som du använder för attkomma åt våra webbplatser. Vi använder denna information för att sammanställarapporter som hjälper oss att förbättra våra webbplatser.

Om vi tillåter andraatt betjäna cookies via våra webbplatser och/eller appar kallas dessa cookies”tredjepartscookies”.

Nedan finns merinformation om de vanligaste cookies vi använder, hur de används och hur längede kommer att lagras på din dator eller enhet.

Våra vanligaste cookies är:

Cookie
Beskrivning
KAX_P - Placerad av GDCDetta är en förstapartscookie som ger oss information om hur besökare upptäcker våra webbplatser (t.ex. om de klickade på Googles sökresultat, en annons eller skrivit in någon av våra webbplatsadresser i sin webbläsare). Denna cookie lagras i 1 månad.
Google Analytics — Placerad av Google
Denna cookie från tredje part ger oss information om din användning av webbplatsen, inklusive var webbplatsen nås från, besökstid, besökta sidor etc. Denna cookie lagras i 2 år.
Google AdWords — Placerad av Google
Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att annonsera vår webbplats med Google AdWords-kampanjer. Denna cookie lagras i 2 år.
Google Cookies
_ga - Google-cookie som används för att identifiera användare som löper ut efter 2 år. _gid - Google-cookie som används för att identifiera användare som löper ut efter 24 timmar. _gasessionid - Placerad av Google. Används för att knyta användaraktivitet till ett visst tidsfönster. _gaclientid - Placerad av Google. Unik identifierare för en webbläsare — enhetspar som hjälper Google Analytics att länka användaraktiviteter på en webbplats. _utmzz - Placerad av Google. Används för att spåra var besökarna kom ifrån.
Microsoft Cookies
Microsoft Clarity. Placerad av Microsoft. Används för att spåra hur användare interagerar med en webbplats. MMID - Placerad av Microsoft Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser.
KTag Cookies (vårt interna spårningssystem)
g_uuid - kTag användar-ID. Placeras av gambling.com group och används för att tilldela en anonym identifierare till varje användare så att vi kan skräddarsy innehållet efter dina preferenser. g_sid - KTag sessions-id. Placerad av gambling.com grupp och används för att tilldela en anonym session till varje användare så att vi kan spåra vilka annonser som fungerar bäst.
Optin Monster Cookies
Placerad av Optin Monster. Används för att spåra användarinteraktioner med AB-tester.
Anpassade cookies
PrivacyModalVisited. Placerad av gambling.com. Används för att spåra om användare interagerade med en modell för att undvika att visa den två gånger.
Hotjar - Placerad av Hotjar
Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att mäta och observera användarbeteende på våra webbplatser utan koppling till personlig information.
Outbrain
Denna cookie från tredje part gör det möjligt för oss att skräddarsy innehåll baserat på tittarens preferenser. Denna cookie lagras i 10 Månader.
Viafoura
Denna tredjepartscookie tillåter oss att skapa interaktiva funktioner för våra användare på vissa av våra webbplatser och den gör det möjligt för dig att logga in för att kunna skicka en kommentar, gilla en kommentar, följa en användare eller en konversation etc.
Cloudflare - Placerad av Cloudfare.
Denna cookie är absolut nödvändig för Cloudflares säkerhetsfunktioner och kan inte stängas av. Den motsvarar inte något användar-ID i din webbapplikation och lagrar ingen personligt identifierbar information. Denna cookie lagras i 12 Månader.
Vizibl
Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpa till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj. Denna cookie lagras på obestämd tid.
Facebook-anpassade målgrupper
Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina aktioner på sidan. Denna cookie lagras i 180 dagar. Vi kan använda Facebook-anpassade målgrupper för att leverera annonser till e-postprenumeranter baserat på e-postadresser som vi har samlat in. För mer information om Facebook-reklam besök här. Om du vill veta hur du väljer bort Facebook-annonsering besök här.
PushEngage
Denna cookie används för att skicka meddelanden som är relevanta för dig baserat på dina intressen, efter att du har prenumererat på att få meddelanden från GDC. De används också för att skicka meddelanden till dig baserat på din geolokalisering. För instruktioner om hur du avregistrerar dig från att ta emot meddelanden, besök här.
Cohort - ID
Denna cookie används kategorisera användaren i en grupp baserat på deras enhet så att vi kan skräddarsy bättre erbjudanden åt dig.
Criteo
Denna cookie används för att leverera GDC-annonser som är relevanta för dig, baserat på dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpe till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj. Denna cookie lagras på obestämd tid. Om du vill avanmäla dig från vår tjänst för alla webbläsare har vi kunnat länka till cookie-ID för din nuvarande webbläsare, vänligen se avanmälningsmodulen som finns i avsnittet ”Användarval” här . Om du bara vill avanmäla dig från din nuvarande webbläsare avmarkerar du rutan.

Observera att våraannonsörer också kan använda cookies på sina webbplatser, och vi har ingenkontroll över sådan användning.

Om du har några frågorom denna policy eller om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan,vänligen kontakta oss på dataprotection@gdcgroup.com.

Vi kommer att svara påalla legitima förfrågningar omgående och under alla omständigheter inom detidsramar som föreskrivs i tillämplig lag. I allmänhet måste vi svara på frågorinom en månad från mottagandet av begäran. Ibland kan det ta längre tid än enmånad om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antalförfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla diguppdaterad.

×